RADA GOSPODARCZA

RADA GOSPODARCZA

organ doradczy Rady Mi­nistrów, działający w latach — , po­wołany do prowadzenia analizy podsta­wowych zagadnień gospodarki narodo­wej oraz zapewnienia należytego przy­gotowania wytycznych polityki gospodar­czej; R.E. składała się z ekonomistów naukowców i ekonomistów praktyków mianowanych na okres dwu lat ad per-sonam przez prezesa Rady Ministrów. Działalność R.E. opierała się na komi­sjach i zespołach roboczych powoływa­nych do prac związanych z poszczegól­nymi dziedzinami gospodarki lub w ce­lu opracowania określonych zagadnień; R.E. publikowała corocznie przegląd sy­tuacji gospodarczej kraju. Przewodni­czącym R.E. był O. Lange ( — ). |W.D.]RADA GOSPODARCZA jeden z głównych organów ONZ, powołany do życia na mocy Karty Narodów Zjednoczonych w ceui realizacji funkcji ONZ w sferze gospodarczo-społecznej, działający pod ogólnym kierownictwem Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Obec­nie w skład ECOSOC wchodzi państw ( do ), z których wybiera co roku zgromadzenie Ogólne na okres lat. Do głównych zadań ECOSOC należy: . ba­danie i inicjowanie badań nad proble­mami związanymi z międzynarodową współpracą gospodarczą i społeczną; . uchwalanie w tej dziedzinie zaleceń dla Zgromadzenia Ogólnego, członków ONZ i wyspecjalizowanych agencji ONZ; .opracowywanie w sprawach objętych jej kompetencjami projektów konwencji przedkładanych do aprobaty Zgromadze­nia Ogólnego; . zwoływanie w sprawach objętych Jej kompetencjami konferencji międzynarodowych; . koordynowanie działalności wyspecjalizowanych agencji ONZ; . zawieranie umów z innymi orga­nizacjami międzynarodowymi, zajmują­cymi się problematyką gospodarczą lub społeczną; . współpraca z określonymi organizacjami pozarządowymi. Organami pomocniczymi ECOSOC są jej komisje funkcjonalne i gospodarcze komisje re­gionalne. ECOSOC sprawuje nad nimi ogólny nadzór, nadaje kierunek i doko­nuje oceny ich działalności. Zadaniem komisji funkcjonalnych jest prowadzenie badań i przygotowywanie opracowań, ocen i projektów dla ECO­SOC w określonej dziedzinie jej kompe­tencji. W w ECOSOC Istniało ko­misji: Komisja Statystyczna, Komisja Ludnościowa, Komisja Rozwoju Społecz­nego, Komisja Praw Człowieka, Komisja Narkotyków i Komisja Sytuacji Prawnej Kobiet. Zadaniem gospodarczych komisji regionalnych ONZ jest organi­zowanie międzynarodowej współpracy gospodarczej w regionie, dla którego zostały powołane. Obecnie w ECOSOC istnieją komisje regionalne: Komisja Gospodarcza Europy (Economic Com­mission for Europe — ECE) z siedzibą w Genewie, utworzona w ; Komisja Gospodarcza Azji i Dalekiego Wschodu z siedzibą w Santiago, utworzona w ; Komisja Gospodarcza Afryki (Eco­nomic Commission for Africa — ECA) z siedzibą w Addis Abebie, utworzona w . Z punktu widzenia europej­skich krajów socjalistycznych szczegól­nie ważna Jest działalność Komisji Gos­podarczej Europy, w niej bowiem kon­centruje się w dużej mierze wielostronna współpraca gospodarcza Wschód—Zachód.RADY GOSPODARKI NARODOWEJ organa zarządzania prze­mysłem budownictwem w ekonomicz­no-administracyjnych rejonach utworzo­nych w ZSRR w w wyniku reformy zarządzania przemysłem, polegającej m. in. na likwidacji większości mini­sterstw przemysłowych przekazaniu Ich uprawnień r.g.n. jako terytorialnym organom administracji gospodarczej; re­forma ta miała na celu stworzenie bar­dziej sprzyjających warunków dalszego, szybkiego rozwoju gospodarki narodowej przez decentralizację zarządzania, co w warunkach olbrzymiego obszaru ZSRK miało znaczenie dla zwiększenia opera­tywności kierownictwa gospodarczego. R.g.n. koncentrując całość spraw rozwo­ju i koordynacji działalności przemyśli: kluczowego i budownictwa danego re­jonu były odpowiedzialne za zapewnie­nie harmonijnego i kompleksowego roz­woju gospodarki w swoim rejonie. R.g.n Jako organ kolektywny składała się z przewodniczącego, jego zastępców i członków będących zazwyczaj kierow­nikami podstawowych działów aparatu r.g.n., tj. departamentów funkcjonalnych, np. planowania, techniki, produkcji ko­operacji, zatrudnienia i płac, finansowe­go, Inwestycji, oraz z zarządów; te ostat­nie były tworzone wg gałęzi przemysłu Powołanie r.g.n. skomplikowało jednak proces zarządzania przemysłem, ponie­waż nie tylko rozdrobniło rejony adm.-nistracyjno-gospodarcze, lecz także zmu szało do utrzymywania komitetów ogól-nopaństwowych, które koordynował; działalność przedsiębiorstw należących do poszczególnych gałęzi przemysłu, w celu zapewnienia specjalizacji produkcji. Jednolitej polityki w zakresie postępu technicznego itp. Działalność komitetów ogólnopaństwowych wymagała z kolei wielu uzgodnień i prowadziła często do wielotorowości w podporządkowaniu przedsiębiorstw. podjęło decyzję o rozwiązaniu r.g.n. i powrotu do resortowych form za­rządzania.RADA WZAJEMNEJ POMOCY , powołana do życia w wyniku narady przedstawicieli Bułgarii, Czecho­słowacji, Polski, Rumunii, Węgier ZSRR, która odbyła się w Moskwie — ; państwa te zyskały miano członków-założyciell R.W.P.G.; II do Rady przyjęta została Albania, X — NRD, a VI — Mongolia. Członko­stwo w Radzie nie przeszkadza w uczest­nictwie w innych międzynarodowych organizacjach i w zawieraniu umów mię­dzynarodowych z krajami spoza Rady. Na mocy porozumienia z R.W.P.G. z IX Jugosławia bierze udział w pra­cach niektórych jej organów. W cha­rakterze obserwatorów biorą udział w pracach Rady przedstawiciele KRL-D, DRW i Kuby. Od z udziału w pra­cach Rady zrezygnowała ChRL, w któ­rych uczestniczyła na prawach obserwa­tora; w końcu przestała brać udział w pracach R.W.P.G. Albania, której przedstawiciel oficjalnie zawiadomił Se­kretariat Rady, iż jego rząd nie będzie uczestniczył w pracach jej organów. Cele i zadania R.W.P.G. określa sta­tut przyjęty w na XII Sesji, obo­wiązujący oficjalnie od IV po ra­tyfikowaniu go przez państwa członkow­skie. Cele te były następnie wielokrot­nie uzupełniane I konkretyzowane na naradach przedstawicieli partii komuni­stycznych i robotniczych krajów człon­kowskich w i w oraz na XVI, XVIII, XXIII, XXIV i XXV Sesji Rady. Podstawowym celem R.W.P.G. Jest wszechstronne rozwijanie współpracy gospodarczej na zasadach równości stron i wzajemnych korzyści oraz poszanowa­nia suwerenności, opartej na stopniowo realizowanych zadaniach międzynarodo­wego socjalistycznego podziału pracy specjalizacji produkcji zmierzających do zbudowania socjalizmu i komunizmu w krajach członkowskich i zabezpiecze­nia pokoju światowego. Jednym z głów­nych celów odcinkowych jest współdzia­łanie w zakresie wzrostu produkcji, roz­woju postępu technicznego, wydajności pracy, powiększania przyrostu dochodu narodowego i stopy życiowej ludności. Podstawową formą realizacji tych celów Jest koordynacja planów rozwoju gospodarczego poszczególnych krajów. Jednym z kluczowych zagadnień obrad XXIII Sesji R.W.P.G. (Moskwa, IV ) było doskonalenie pogłębienie metod koordynacji planowania gospodarczego i oparcia go na prognozach naukowo–technicznych i ekonomicznych. XXIV Sesja R.W.P.G. (Warszawa, V ) skupi­ła m. in. uwagę na sporządzeniu progra­mu rozwoju współpracy i integracji gos­podarczej krajów członkowskich. Inte­gracja Jest niezbędna w obecnym okre­sie intensywnego rozwoju, wiążącego się z przechodzeniem przede wszystkim od mlędzygałęzlowego do wewnątrzga-łęzlowego podziału pracy w obrębie R.W.P.G.Na XXV Sesji (Bukareszt — VII ) przyjęty został „Kompleksowy program dalszego pogłębiania i doskonalenia współpracy i rozwoju socjalistycznej in­tegracji gospodarczej krajów członkow­skich R.W.P.G.” — dokument, którego rangę przyrównać można do przyjętego na XII Sesji ( ) Statutu Rady. Pro­gram ten wszechstronnie rozpatruje pod­stawowe problemy współpracy, wytycza kierunki ekonomicznej Integracji krajów R.W.P.G.Każdy kraj dysponuje w R.W.P.G. tylko jednym głosem. Uchwały zapadają Jed­nomyślnie i mają charakter zaleceń lub decyzji. Forma zaleceń stosowana jest w istotnych sprawach współpracy ekonomicznej i naukowo-technicznej, decyzji natomiast — głównie w spra­wach organizacyjno-proceduralnych. Za­lecenia R.W.P.G. obowiązują po zatwier­dzeniu ich przez rządy zainteresowanych krajów, decyzje zaś — z chwilą ich pod­jęcia. Kraj, który nie wyraził zaintere­sowania daną sprawą, nie Jest związany treścią dotyczącego jej zalecenia; może jednak przystąpić w dowolnym terminie i wówczas dane zalecenie zacznie go obo­wiązywać.Organami Rady są: Sesja, Komitet Wy­konawczy, stałe komisje Sekretariat. Do zadań najwyższego organu — sesji R.W.P.G. — należy rozpatrywanie pod­stawowych problemów współpracy eko­nomicznej i naukowo-technicznej, wyty­czanie głównych kierunków działalności Rady oraz podejmowanie niezbędnych kroków do realizacji jej celów i zadań. Zwyczajne sesje zwoływane są nie rza­dziej niż raz w roku i odbywają się ko­lejno w stolicach państw członkowskich. Sesja nadzwyczajna może być zwołana na wniosek lub za zgodą krajów.RADA WZAJEMNEJ POMOCY GOSPODARCZEJSekretariat jest ekonomicznymPrzewodniczącym sesji zwyczajnej Jest przewodniczący delegacji kraju, na tere­nie którego odbywa się sesja. Funkcje jej sekretariatu spełnia Sekretariat R.W.P.G.Komitet Wykonawczy Jest głównym organem wykonawczym Rady, w jego skład wchodzą przedstawiciele krajów członkowskich (po jednym z każ­dego kraju) na szczeblu wicepremierów. Komitet Wykonawczy zastąpił działają­cą do VI naradę przedstawicieli kra­jów w Radzie; odbywa swoje posiedze­nia nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, kieruje całokształtem prac związanych z realizacją celów i zadań Rady zgodnie z postanowieniami sesji, obserwuje prze­bieg wykonania zobowiązań krajów członkowskich wynikających z przyję­tych przez nie zaleceń organów R.W.P.G.; prowadzi prace związane z koordynacją planów, specjalizacją i kooperacją pro­dukcji; rozpatruje wnioski krajów człon­kowskich, stałych komisji, Biura Komi­tetu Wykonawczego do spraw zbiorczych planów gospodarczych i Sekretariatu R.W.P.G. w sprawach współpracy gospo­darczej i naukowo-technicznej; analizu)e przebieg tej współpracy opracowuje wnioski dotyczące dalszego Jej rozwoju. Komitet Wykonawczy kieruje pracami Sekretariatu i stałych komisji Rady oraz nakreśla kierunki ich działalności. Biuro KW do spraw zbior­czych planów gospodarczych jest organem Komitetu Wykonawczego. Podstawowym zadaniem Biura Jest przy­gotowywanie dla Komitetu wniosków w sprawie koordynacji planów gospodar­czego rozwoju krajów członkowskich oraz bezpośrednie współdziałanie w orga­nizacji współpracy ich centralnych orga­nów planowania. Przez Biuro organy R.W.P.G. utrzymują stałą bezpośrednią więź z państwowymi organami planowa­nia; członkami Biura są zastępcy prze­wodniczących centralnych organów pla­nowania krajów Rady; siedzibą Biura jest Moskwa.Stałe komisje zabezpieczają rea­lizację poważnej części celów i zadań Rady; powoływane są przez sesje i dzia­łają na podstawie własnych statutów i regulaminów zgodnych z duchem po­stanowieniami statutu R.W.P.G. Komisje mają na celu (każda na swoim odcinku) rozwijanie współdziałania w dalszym rozszerzaniu ekonomicznych więzi mię­dzy krajami członkowskimi, organizowa­nie ekonomicznej i naukowo-technicznej współpracy, planowego rozwoju poszcze­gólnych gałęzi gospodarki narodowej, polepszanie i pogłębianie międzynarodo­wego socjalistycznego podziału pracy, przyspieszanie postępu technicznego, podnoszenie wydajności i organizacji pra­cy. Aktualnie działa stałych komisji Rady. . Określa się Je niekiedy mia­nem agencji wyspecjalizowa­nych. Obecnie działają: Biuro Koordynacji Frachto­wania Statków powołane w Jako stały organ Istniejącej od Konfe­rencji Przedstawicieli Organizacji Frach­towych Krajów R.W.P.G. Podstawowym celem Biura Jest współdziałanie w dal­szym usprawnianiu organizacji współpra­cy krajów R.W.P.G. w dziedzinie prze­wozów morskich racjonalnego wyko­rzystania tonażu ich floty handlowej. Centralny Zarząd Dyspozy­torski Połączonych Syste­mów Energetycznych powstał na mocy umowy podpisanej przez zain­teresowane kraje IV . Jednym z na­czelnych jego zadań jest opracowywanie schematów i reżimów pracy równoległej połączonych systemów energetycznych oraz środków zapewniających pracę rów­noległą tych systemów z normalną czę­stotliwością.Instytut Normalizacyjny po­wołany został do życia w w związku z uchwałą XVI Sesji Rady w celu pro­wadzenia badań i opracowywania wnio­sków w sprawie unifikacji istniejących i tworzenia nowych norm i standardów w krajach R.W.P.G.Interatominstrument powstał na mocy podpisanego w porozu­mienia między przedstawicielami rządów Bułgarii, Czechosłowacji, NRD, PoLski, Węgier i ZSRR. Ma on na celu rozwijanie współpracy naukowo-technicznej, pro­dukcyjnej i handlowej w dziedzinie apa­ratury dozymetrycznej, radiometrycznej nuklearno-fizycznej oraz w zakresie różnych systemów badań jądrowych energetyki atomowej. !nterchlm powstał w jako orga­nizacja współpracy w dziedzinie mało­tonażowej produkcji chemicznej. Do pod­stawowych jego zadań należy możliwie pełne zabezpieczenie potrzeb krajów syg­natariuszy w dziedzinie małotonażowej produkcji chemicznej wysokiej jakości przez wykorzystanie zasad międzynaro­dowego socjalistycznego podziału pracy, rozszerzenia pogłębienia współpracy między tymi krajami.Intermetal powołany do życia umo­wą podpisaną VI jako organizacja współpracy przemysłu hutniczego; głów­nym jego zadaniem jest polepszanie za­bezpieczenia potrzeb gospodarki narodo­wej poszczególnych krajów przez wpro­wadzenie nowych, bardziej efektywnych form współpracy.Konferencja Przedstawicie­li Organizacji Gospodarki Wodnej Krajów Członków R.W.P.G. działa od ; opracowuje za­sady i metody najbardziej efektywnego, kompleksowego wykorzystania zasobów wodnych tych krajów w celu zabezpie­czenia potrzeb w tej dziedzinie wszyst­kich gałęzi ich gospodarki narodowej. Międzynarodowy Bank In­westycyjny powstał na mocy de­cyzji XXIV Sesji R.W.P.G. V (umo­wa o utworzeniu podpisana została VII ). Zgodnie z umową: „Podstawowym zadaniem Banku Jest udzielanie długo-i średnioterminowych kredytów przede wszystkim na realizowanie przedsięwzięć związanych z międzynarodowym socjali­stycznym podziałem pracy, specjalizacją i koordynacją produkcji, nakładami na rozszerzenie bazy surowcowej i paliwo­wej we wspólnych interesach, z budow­nictwem obiektów w innych gałęziach, stanowiących przedmiot wspólnego zain­teresowania i służących rozwijaniu gos­podarki narodowej krajów, na inne cele ustalone przez Radę Banku i zgod­ne z zadaniami Banku”. Kapitał zakła­dowy Banku wynosi mld rubli transfe­rowych, w tym „/o w walutach wymie­nialnych lub w złocie. Bank ten rozpo­czął działalność . MlędzynarodowyBank Współ­pracy Gospodarczej utworzony na mocy umowy podpisanej X . Zajmuje się głównie rozliczaniem opera­cji multiclearingowych, kredytowych, prowadzi operacje finansowe i Inne ope­racje bankowe. Rozliczeń dokonuje on w specjalnej umownej Jednostce rozra-chunkowej, w tzw. rublu transferowym o zawartości czystego złota , Kapitał zakładowy Banku wynosi min rubli transferowych.Międzynarodowy Instytu: Ekonomicznych Problemów Światowego Systemu Socja­listycznego powołany na mocy uchwały XXIV Sesji R.W.P.G. w ; rozpoczął działalność . Do głów­nych jego zadań należy opracowywanie teoretycznych, metodologicznych i wdro­żeniowych problemów rozwoju światowej gospodarki socjalistycznej, współpracy gospodarczej między krajami R.W.P.G. oraz zagadnień socjalistycznej integracji ekonomicznej.Narada Przedstawicieli Kra-j w R.W.P.G. do Spraw Praw­nych powołana na mocy uchwały Ko­mitetu Wykonawczego zaaprobowanej przez XXIV Sesję Rady (odbyła pierwsze konstytucyjne posiedzenie w ). Głów­nym zadaniem Narady jest badanie lub organizowanie badań zagadnień praw­nych związanych z procesami współpra­cy i integracji krajów R.W.P.G. Posie­dzenia Narady odbywają się — razy do roku.Organizacja WspółpracyPrzemysłu Łożyskowego po­wstała w toku prac XII posiedzenia Ko­mitetu Wykonawczego R.W.P.G. Do podstawowych jej zadań należy maksymalne zabezpieczenie potrzeb gos­podarki narodowej krajów sygnatariuszy na łożyska, inicjowanie racjonalnej spe­cjalizacji międzynarodowej w tej dzie­dzinie, koordynowanie planów i wzajem­nych dostaw, opanowywanie produkcji nowych typowymiarów łożysk, zwłaszcza nie produkowanych lub produkowanych w krajach socjalistycznych w niedosta­tecznych ilościach.Wspólny Park Wagonów po­wołany na mocy umowy podpisanej XII . Zadaniem jego jest czuwanie nad likwidowaniem lub ograniczeniem do minimum pustych przebiegów, skra­caniem tras przebiegów wagonów i nad terminowym ich zwracaniem; liczy tys. wagonów.Zjednoczony Instytut Badań I ą d r o w y c h powstał na mocy poro­zumienia z III . Zadaniem jego Jest współdziałanie w zakresie rozwoju fizyki jądrowej państw członkowskich przez wymianę doświadczeń i osiągnięć nauko­wych oraz podnoszenie kwalifikacji kadr naukowych. Zob. też: międzynarodowy podział pracy krajów socjalistycznych

[Głosów:1    Średnia:3/5]

Comments

comments