POWSZECHNA KASA

POWSZECHNA KASA

Dominująca forma średnio lub długoterminowego kredytu zaciąganego przez państwo, związki publicznoprawne, państwowe lub duże prywatne przedsiębiorstwa spół­ki akcyjne w krajach kapitalistycznych za pomocą emisji obligacji, płatnych w określonym terminie lub w określo­nym przedziale czasowym i przynoszą­cych dochód w postaci stałych odsetek bądź odsetek rozlosowanych w postaci premii.W warunkach gospodarki kapitalistycz­nej p.o. lokowane są na rynku kapitało­wym rynek pieniężny, kapitałowy i kredytowy przez ogłaszanie subskryp­cji lub za pośrednictwem giełdy pie­niężnej. Często rozprowadzaniem p.o. zajmują się banki lub firmy finansowe, odgrywające znaczną rolę na rynkach kapitałowych USA i W. Brytanii. jak kurs innych pa­pierów wartościowych, zależy od wyso­kości oprocentowania, terminu spłaty obligacji, polityki banku centralnego do­tyczącej stopy procentowej, kształtowa­nia się popytu na kredyt długotermino­wy i podaży kapitału ze strony banków, instytucji dokonujących długotermino­wych – lokat, towarzystw ubezpiecze­niowych, funduszy emerytalnych i fun­dacji oraz Indywidualnych kapitalistów rentieróww krajach socjalistycznych emitowane Sil zwykle p.o. premiowe. Ich subskry­bentem jest ludność.P.o. bywają emitowane przez państwo w trybie przymusowym. Sytuacja taka występuje zwykle wówczas, gdy skarb Państwa znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji, np. w przypadku wojny lub y chodzi o zmniejszenie kosztów obsługi zaciągniętych uprzednio pożyczek 1 przesunięcie na dalsze terminy ich spłaty. Problem ten państwo rozwiązuje dokonując operacji zwanych konsolida­cją i konwersją p.o. Konsolidacja polega na zamianie kilku pożyczek na jedną. Konwersja natomiast oznacza zmianę warunków określonej pożyczki na korzy­stniejsze dla dłużnika, polegające naj­częściej na zmianie wysokości oprocen­towania i przesunięciu terminów spłat. Zwykle operacje konsolidacji i konwer­sji przeprowadzane są Jednocześnie. W krajach kapitalistycznych konsolidacja i konwersja zadłużenia dokonywana Jest najczęściej w okresie niskiego kształto­wania się stopy procentowej na rynku kapitałowym, co z reguły występuje wraz z dużą podażą kapitału pieniężne­go, w Polsce Ludowej państwo subskry­bowało dwie p.o.: pierwszą, Premiową Pożyczkę Odbudowy Kraju w 1945 z ter­minem spłaty do 15IV 1969 odsetki tej pożyczki w wysokości 4*1 wypłacone by­ły w postaci premii, a obligacje podle­gały umorzeniu w momencie Jej wylo­sowania; drugą, Narodową Pożyczkę Rozwoju Sił Polski w 1951, premiową, oprocentowaną także na 4*1. Po reformie walutowej w 1950 zaistniała konieczność dokonania konwersji obu tych pożyczek, w wyniku której obligacje Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju zostały wy­mienione na obligacje Narodowej Po­życzki Rozwoju Sił Polski, których ter­min wykupu upłynął 1. Pierwsza pożyczka przyniosła skarbowi państwa 4,5 mld ówczesnych zł, druga natomiast ok. 1,6 mld zł. ludności ponadto P.K.O. prowadzi rachunki bieżą­ce organizacji społecznych 1 zawodo­wych, jednostek gospodarki nieuspołecz­nionej, osób fizycznych oraz rachunki pomocnicze dla jednostek gospodarki uspołecznionej; udziela kredytów dla ludności nierolniczej na budownictwo i remonty budynków mieszkalnych, uzu­pełnianie wkładów mieszkaniowych lub budowlanych do spółdzielni budownic­twa mieszkaniowego, zakup towarów w jednostkach gospodarki uspołecznionej lub na spłatę należności za korzystanie z usług tych Jednostek; obsługuje wy­kup pożyczki państwowej od ludności; dokonuje na zlecenie ludności różnych rozliczeń pieniężnych z tytułu usług ko­munalnych oraz Innych usług i dostawcharakterze powszechnym; prowadzi – inkaso utargów sklepowych; wykonu­je inne zadania określone przez ministra Finansów. P.K.O., rozwijając w społeczeń­stwie zrozumienie dla osobistego i spo­łeczno-gospodarczego znaczenia oszczęd­ności pieniężnych ludności, prowadzi różne rodzaje książeczek oszczędnościo­wych, jak imienne, oprocentowane w wysokości 3% z prawem wpłat i wy­płat w placówkach własnych P.K.O.placówkach pocztowych w całym kra­ju; Imienne lub na okaziciela, umiejsco­wione z wkładami płatnymi a vista opro­centowanymi wg stopy 3% lub w termi­nach 3-, 6- i 12-miesięcznych ze zróżnico­wanym oprocentowaniem 3,5%, 4*1 i 5% w stosunku rocznym; premiowane pre­miami pieniężnymi lub rzeczowymi; mieszkaniowe i z wkładami gromadzony­mi systematycznie przez 5-letnie okresy, premiowanymi premiami pieniężnymi. Za zobowiązania P.K.O. z tytułu wkła­dów oszczędnościowych ludności poręcza państwo.Stan wkładów pieniężnych ludności w P.K.O. wynosił 116 920 min zł, w tym na rachunkach oszczędnościo­wych 112 543 min zł, a na rachunkach bieżących i innych rozliczeniowych 4377 min zł.O zakresie oszczędzania w P.K.O. świad­czy liczba wystawionych książeczek oszczędnościowych; liczba tych książe­czek na wynosiła 24 940 tys. szt., co oznacza, że średnio na 1000 miesz­kańców przypadało 759 książeczek. W związku ze wzrostem wkładów oszczędZgromadzone w P.K.O. wkłady pienięż­ne ludności w przeważającej części sta­nowią lokatę w NBP, a częściowo wy­korzystywane są do bezpośredniego kre­dytowania przez P.K.O. ludności:na indywidualne budownictwo miesz­kaniowe oraz na remonty kapitalne i bie­żące budynków mieszkalnych; stan za­dłużenia ludności z tego tytułu wynosił 9587 min zl;na zakup artykułów przemysłowych, w tym zwłaszcza telewizorów, mebli, odzie­ży, sprzętu zmechanizowanego 1 artyku­łów gospodarstwa domowego itp. oraz usług; stan zadłużenia ludności z tytułu otrzymanych kredytów konsumpcyjnych wynosił 10 502 min zł.W obrębie rozliczeń pieniężnych P.K.O. dokonuje również Inkasa utargów skle­powych; w działalnością tą objęte było 24,3 tys. Jednostek handlowych. Ogólna liczba różnych operacji banko­wych przeprowadzonych w. przez P.K.O. wynosiła 240 min pozycji. Obsłu­gą ludności w zakresie obrotów P.K.O-zajmuje się 21621 placówek, w tym 220 oddziałów operacyjnych, 8 ekspozytur, tu16 kas zewnętrznych i 153 przedstawiciel­stwa P.K.O., 14104 ajencje w zakładach pracy i 7120 placówek pocztowych. Idea i praktyka oszczędzania krzewiona Jest wśród młodzieży szkolnej za pośrednic­twem 21 tys. Szkolnych Kas Oszczędno­ści w pro­cesie gospodarczym p. klasyfikowany Jest Jak w schemacie na W procesie gospodarczym w roli przed­miotów pracy wykorzystywane są prze­de wszystkim zasoby przyrody ziemia, Jej zasoby kopalne, woda, powietrze, fauna i flora itd. Przedmiotami pracy mogą też być zasoby przyrody poddane wcześniej wstępnemu przetworzeniu w procesie produkcji. Takie przedmioty przedmioty pracy surowce pozostałe zasoby przyrodysurowce będące półfabrykatamipracy nazywane są — surowcami. Nie­które z surowców mogą być użyte jako środki konsumpcji. Pozostałe występują wyłącznie w roli przedmiotów pracy. Te z surowców, które występują wyłącz­nie w roli przedmiotów pracy, są na­zywane półfabrykatami, w przedsiębior­stwie przemysłowym jako półfabrykaty traktuje się przedmioty pracy, które przeszły przez określoną fazę procesu technologicznego odlew, odkuwka, przę­dza.

[Głosów:1    Średnia:4/5]

Comments

comments